OPREMA NAJVIŠEG STANDARDA KVALITETA!

...U TOME JE RAZLIKA!

Dijagnostika
Gas analizatori
Klima stanice
Softver
Zanimljivosti
Cenovnik
Bro箄re i katalozi
Glas korisnika!!!
Linkovi
Kontakt
 
POGLEDAJTE I...
>> MODIS skener
>> MODIS osc. paljenja
>> MODIS komponent tester
>> MODIS multimetar
>> MODIS korisno...
>> MODIS komplet
>> MODIS dodatne opcije
 
DIJAGNOSTI菿I PROIZVODI:

Ethos

Solus

Solus Pro

SIA3000 osciloskop
 

 


MODIS - 鑕tvorokanalni brzi laboratorijski osciloskop

Osciloskop - najva緉ija dijagnosti鑛a alatka

Osciloskop je najva緉ija dijagnosti鑛a alatka. Predstavlja univerzalni instrument koji omogu鎍va testiranje svih tipova vozila, bez obzira da li vozilo poseduje ili ne poseduje dijagnosti鑛i konektor. Omogu鎍va da se na brz i jednostavan na鑙n provere sve komponente na vozilu, a time 箃edi vreme potrebno za otkrivanje i najte緄h kvarova i problema u radu vozila. U praksi se pokazalo da skener (koji o鑙tava memorisane kodove kvarova sa ra鑥nara vozila i parametre procesuirane sa ra鑥nara vozila) 鑕sto mo緀 da uputi servisera na potpuno ispravnu komponentu. Jedini na鑙n da se utvrdi ispravnost komponente je ili zamena ili kori规enje osciloskopa. Veoma je veliki problem obezbediti sve komponente za veliki broj vozila na kojima se vr筰 dijagnostika. Osciloskop je u tom smislu jedini pravi izbor.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Snimak primarnog signala paljenja po dva kanala (plava i zelena trasa) i sekundarnog paljenja na jednom cilindru (dvovarni鑞a bobina, 緐ta trasa). Uo鑙鎒te kada se de筧va sekundarno paljenje i postojanje "prave" i "jalove" varnice. Osciloskop daje prikaz broja obrtaja i digitalne vrednosti signala.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Snimak lambda sonde. Ispravan uzorak.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Snimak potenciometra gasa. Ispravan uzorak. Nema registrovanih nestabilnosti u signalu, niti prekida.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Snimak MONOPOINT brizgaljke. Ispravan uzorak.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Primer rada osciloskopa u 鑕tvorokanalnom re緄mu.


Kliknite na sliku za uve鎍ni prikaz

Senzor broja obrtaja - fazni senzor. Ispravan uzorak.

Nave规emo nekoliko primera efikasne upotrebe osciloskopa:

1. Snimkom signala sekundarnog paljenja osciloskopom testirate: bobinu (ili bobine), kablove, sve鎖ce, injektore, ventile i rad samog ra鑥nara vozila

2. Osciloskopom na jednostavan na鑙n mo緀te proveriti da li je vozilo dobro uzup鑕no ili ne, pore餰njem signala sa CAM i CRANK senzora (senzora pozicije radilice i bregaste)

3. Kori规enjem strujnih kle箃a efikasno mo緀te ustanoviti rad pumpe za gorivo, injektora (slu鑑jeve kada su mehani鑛i blokirani), mo緀te uraditi test relativne kompresije motora itd...

4. Mo緀te proveriti pravilan rad svih senzora i dava鑑, kao i samog ra鑥nara vozila (Ra鑥nar prima informacije sa razli鑙tih senzora i dava鑑 i 筧lje "komande" aktuatorima - elektro-mehani鑛im komponentama. Ukoliko su ulazne informacije dobre, ra鑥nar bi trebao da po筧lje dobre komande aktuatorima...)


Ono 箃o izdvaja MODIS osciloskop od drugih sli鑞ih ure餫ja su:

 • Brzina rada (mogu鎛ost uo鑑vanja i najmanje nestabilnosti i nepravilnosti u radu komponenti)
 • Jednostavan za kori规enje
 • 萫tiri odvojena kanala (omogu鎍vaju testiranje 4 razli鑙te komponente u isto vreme, uz kombinovanje sa merenjem pritiska/vakuuma po dva kanala)
 • Mnoge napredne funkcije - izdvajanje naizmeni鑞e komponente signala, invertovanje signala, filter - za filtraciju signala koji sadr緄 mnogo smetnji, detekcija "pika" signala, digitalni prikaz vrednosti signala, detaljna analiza signala pomo鎢 kursora, konstantno memorisanje signala u memorijski bafer, mogu鎛ost zumiranja signala, direktno 箃ampanje preko IR ili USB porta, snimanje signala u BMP formatu (Windows) itd...
 • Filmski snimak svih uzoraka signala i mogu鎛ost 鑥vanja snimljenih filmova u memoriji (koja je lako pro筰riva putem standardnih CF memorijskih kartica do neograni鑕nog kapaciteta)
 • Efikasno testiranje svih vrsta paljenja - standardno (sa bobinom i razvodnikom), dvovarni鑞o, hibridno i DIS (direktni sistemi paljenja)
 • Veliki broj ekskluzivnih Snap-on dodataka (pretvara鑙 za pritisak/vakuum, COP i CIC adapteri za paljenje, portabl analizator izduvnih gasova, SIA 2000 analizator paljenja do 10 cilindara istovremeno itd...)
 • Mogu鎛ost pode筧vanja osciloskopa prema 緀lji korisnika i memorisanje PRESET-a za kasnije lak筫 kori规enje (jednom napravite sopstvenu kombinaciju komponenti za testiranje i snimite je, a kasnije samo izaberete iz liste 緀ljenu kombinaciju i osciloskop je spreman za testiranje)
 • Mogu鎛ost pravljenja sopstvene baze podataka sa tipi鑞o dobrim i lo筰m talasnim oblicima komponenti i mogu鎛ost razmene sa ostalim korisnicima MODIS ure餫ja...
 • Kori规enje osciloskopa u vo緉ji, kada je motor pod optere鎒njem - ne zaboravite, MODIS je ru鑞i, prenosni ure餫j!
 • Za razliku od klasi鑞ih digitalnih osciloskopa - softverski je prilago餰n upravo za dijagnostiku automobila.

DA LI VAM JE ZAISTA POTREBAN OSCILOSKOP?

Odgovor na ovo pitanje 鎒mo prepustiti vama, a mi 鎒mo samo navesti neke specifi鑞e situacije:

- Kada skener o鑙ta gre筴u na vozilu, npr. lambda sondu, da li 鎒te odmah zameniti lambda sondu ili 鎒te je prvo proveriti?

- Kada zamenite lambda sondu, a automobil i dalje lo筫 radi, da li 鎒te redom menjati komponente jednu za drugom? Imate li sve komponente koje vam trebaju za automobil koji popravljate?

Serviseri koji se godinama bave dijagnostikom vrlo dobro znaju koliko mogu da "veruju" kodovima kvarova koje o鑙tava skener. Recimo da je u oko 30% slu鑑jeva problem upravo sa komponentom na koju je ukazao skener, u tom slu鑑ju skener je najbr緄 i najefikasniji detektor problema. Daleko ve鎖 problem za servisere predstavljaju upravo situacije kada skener o鑙ta kvar na nekoj odre餰noj komponenti, a onda se zamenom komponente ustanovi da je uzrok kvara ne箃o sasvim drugo...

Poseban problem predstavljaju situacije u kojima skener ne o鑙ta nikakvu gre筴u na vozilu, a vozilo radi veoma lo筫... Takav primer su i kvarovi na sistemu sekundarnog paljenja - bobine, sve鎖ce, kablovi...

Najefikasnije re筫nje za ovakvu vrstu problema je upravo laboratorijski osciloskop, ali se, naravno, mo緀 i bez njega - zamenom komponenti, 箃o, pored neophodnih komponenti, oduzima mnogo vi筫 vremena...

SPECIFIKACIJA LAB. OSCILOSKOPA

Funkcija


Opseg


Komentar
Kanali 1 - 4 Zajedni鑛a masa
Brzina 6 miliona uzoraka u sekundi!!!  
﹊rina propusnog opsega 0 - 3 MHz - 3 dB
AD konvertor 12-bitni  
Ulazna impedansa 10 MOma na DC
5,8 kOma na 3 MHz
Svi kanali
VDC 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 2 / 1 V
500 / 200 / 100 mV
 
VAC
Peak-to-peak napon
50 / 20 / 10 / 5 / 2 / 1 V
500 / 200 / 100 mV
 
RPM (broj obrtaja) 0 - 10.000  
Sekundarno paljenje 1 - 50 kV Kanali 1 i 2

 

 
 
Diag Auto Comm, Beograd, Bekerelova 1V, 011 2891 309, 063 206 264, 063 8980 237
  © Copyright 2006. Diag Auto Comm. All Rights Reserved. Design by Diag Auto Comm